Am dro, i’r Fro!

Mae Ogi ar y ffordd, ac wrthi’n gwibgysylltu pobl Dinas Powys, Llanilltud Fawr, Y Rhws a Sain Tathan – ac wedi dechrau ar ein taith dra-chyflym yn Y Fro.

Shwmae Bro Morgannwg!

Ni yw Ogi – cwmni band eang gyda’i wreiddiau yng Nghymru – ac ryn ni yma i bweru cymunedau fel Dinas Powys, Llanilltud Fawr, Y Rhws a Sain Tathan gyda’n gwibgysylltiad band eang ffeibr llawn. Ryn ni’n perthyn i’r genhedlaeth nesa, ac yn barod i dy helpu di i weithio, i dy ddiddanu, ac i dy gysylltu â dy gymuned. Felly os wyt ti’n ‘Gyfaill Cymdeithasol’ neu ‘Finjwr y Bocs’  – ma pecyn Ogi ar gael sy’n gwbl addas i ti.

Pa mor gyflym te?

Mae pecynnau tra gyfylym a thra ddibynadwy Ogi’n dechrau ar gyflymder o 150Mbps… bydd ein gwasanaethau ar gael trwy gydol Dinas Powys, Llanilltud Fawr, Y Rhws a Sain Tathan cyn bo hir. Am fwy o wybodaeth, ac er mwyn i ni gadw mewn cysylltiad, cofrestra dy diddordeb gan ddefnyddio ein chwilotydd côd post defnyddiol.

Cymuned wrth wraidd popeth a wnawn

Ryn ni yma i bweru cartrefi a busnesau ar draws y Fro ac – yn union fel ti – ryn ni’n awyddus i roi rhywbeth yn ôl, gan gefnogi timau a grwpiau lleol mewn llefydd fel Dinas Powys, Llanilltud Fawr, Y Rhws a Sain Tathan. Felly, os yw’n dod â phobl at ei gilydd ac os oes ganddo botensial i wneud gwahaniaeth yn y gymuned – yna ryn ni moyn ei gefnogi. Dysga fwy am y cyfleoedd sydd ar gael trwy ein cronfa gymunedol, ‘Cefnogi’.

Gwir ffeibr, gwir fantais

Ryn ni’n dod â phŵer ffeibr yn syth at dy ddrws – gan osgoi’r hen gysylltiadau bach hen-ffasiwn, a gosod rhwydwaith newydd sbon ar gyfer yr holl ffrydio y byddi di am ei wneud, heddiw ac yn bell i’r dyfodol.

Mae adeiladu rhwydwaith ffeibr llawn yn golygu bod angen cynllunio, cloddio a tharfu rhywfaint, o dro i dro. Ond, paid â phoeni, os bydd angen i ni gloddio ar dy hewl di, dim ond ychydig wythnosau y dylai hynny ei gymryd. Ar ôl ei osod, bydd modd diweddaru’r rhwydwaith yn barhaus, felly fyddi di ddim yn gweld ein cloddwyr eto am gryn amser (oni bai bod angen i ni atgyweirio rhywbeth yn gyflym, wrth gwrs).

Llaw lan os hoffet fynd yn gynt!

Chwilia nawr neu ffonia ni ar 029 2002 0520 i ddarganfod pa wasanaethau y gallwn ni ei gynnig i ti!
Eich cyfeiriad

Mor unigryw ac maen nhw’n dod…

Oeddet ti’n gwybod bod Bro Morgannwg yn ymestyn dros 33,097 hectar (130 milltir sgwâr) ac mae ganddi 53 km (33 mi) o arfordir? Mae’r clogwyni melyn-llwyd ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg (sy’n ymestyn rhwng Gileston ac Ogwr) yn unigryw ar arfordir y Môr Celtaidd (h.y.. Cernyw, Cymru, Iwerddon a Llydaw) wrth iddynt gael eu ffurfio o gyfuniad o galchfaen llesg, siâl a thywodfaen carbonifferaidd/calchfaen.

Mae’n anhygoel beth allwch chi ei ddarganfod ar y we, on dyw hi? *Ffynhonnell: Archifau Morgannwg