Am dro i’r Fro

Ryn ni yma i wibgysylltu cymunedau Bro Morgannwg i ddyfodol gwell.

Tua’r dyfodol

Ryn ni wrthi’n dod â rhwydwaith band eang ffeibr llawn i gymunedau ar hyd a lled Bro Morgannwg! Mae ein rhwydwaith gigabit-bosibl yn mynd i fod yn rhoi’r gwibsygylltiad gorau posibl i filoedd o gartrefi a busnesau yn y Sir – ar gyfer dyfodol smartach, gwyrddach a chyflymach!

Mae ein gwasanaethau cyflym iawn ar gael nawr yn rhai rhannau o Rhws, Llanilltud Fawr a Sain Tathan: dilynna ein taith drwy’r cymunedau hyn, stryd wrth stryd, dros y misoedd nesa.

Mae gwaith ar rwydwaith tra-gyflym, newydd sbon, hefyd wedi dechrau yn Dinas Powys – os wyt ti’n byw yn lleol, fe fyddi’n gallu manteisio ar we-wasanaeth cynt o lawer nag wyt ti wedi’i brofi erioed o’r blaen yn fuan.

Dim ond dechrau’r daith yw hyn. Byddwn ni’n estyn ein gwe i drefi a chymunedau eraill cyn bo hir!

Dyfodol disglair

Mae Ogi yma i wneud gwahaniaeth…

Economaidd

Ryn ni’n buddsoddi o gwmpas £10m yn Y Fro ar y funud – a gallai hynny esgor ar fudd economaidd ehangach o tua £50m.

Cymdeithasol

Mae cyswllt band eang o safon yn helpu mwy o bobl i fyw a gweithio’n lleol, yng nghanol ein cymunedau. Mae’n rhoi cyfle i bobl ifanc aros yn y fro.

Amgylcheddol

Mae ceblau ffeibr-optic yn wyrddach na rhai copor, ac maent yn galluogi mwy o bobl i weithio o adre, sydd o fudd i’r byd o’n cwmpas.

Y gwaith caled

Mae creu rhwydwaith ffeibr llawn yn dasg a hanner: felly diolch anferth wrth Ogi am dy amynedd, wrth i ni wau’n ffordd trwy dy gymuned. Cadwa lygad yn agored am Ogi’n adeiladu, yn hongian ceblau, yn gosod cabinets, ac yn gwibgysylltu cartrefi. Byddwn ni’n cyfathrebu’n agored ar hyd y ffordd – a weithiau bydd angen caniatâd arnom i adeiladu mewn rhai mannau. Mae ein Swyddog Cymunedol, Louise, yma i helpu, paid poeni.

Er y byddwn yn dy ardal yn gyffredinol am rai misoedd, mae’r gwaith ar lefel stryd yn go gyflym, a byddwn ni’n brysio heibio, gan adael gwasanaeth ffeibr-optic – sy’n mynd i dyfu gyda’th anghenion di a’r gymuned ehangach – o’n hôl. Mae’n ddigon cyflym i ymateb i dwf digidol am flynyddoedd i ddod, boed ti ishe gwylio bocs-sets neu’n bwriadu concro’r byd o’th stafell sbâr.

Lle ryn ni arni?

Mae pecynnau Ogi’n dechrau ar 150Mbps, a £25 y mis diolch i’n Cynnig Croeso arbennig. Rho ganiad i un o’r criw ar 029 2002 0520 neu dyro dy god post yn y bocs isod er mwyn ymuno ag Ogi!
Eich cyfeiriad