Cefnogi ein cymunedau

Yn gweithio gyda’r trefi a’r pentrefi ryn ni’n eu gwibgysylltu.

Yn bartner i ti

Wrth i ni greu rhwydwaith ffeibr llawn mewn trefi a phentrefi ar hyd a lled y de, ryn ni hefyd yn dymuno’n gwreiddio ein hunain ymhlith y bobl a’r cymunedau ryn ni’n eu gwasanaethu.

Ryn ni’n cyflogi pobl leol, ac ma’n presenoldeb hefyd yn dod â thua £5 miliwn o fuddsoddiad i bob tre ryn ei gysylltu, gan helpu ein cymunedau i baratoi ar gyfer y dyfodol digidol.

Ond ryn ni hefyd yn cefnogi sefydliadau llawr gwlad ein hardaloedd, trwy noddi a chyfrannu at waith grwpiau lleol o bob math a maint: elusennau mawr cenedlaethol; clybiau a sefydliadau rhanbarthol neu drefol; a grwpiau llai, cymunedol, sy’n gwneud gwir wahaniaeth.

Partneriaid Elusennol

Ryn ni wedi partneru â thri sefydliad cenedlaethol – Age Cymru, Blood Bikes Wales ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru – pob un yn derbyn pecyn cymorth pwrpasol gan dimau Ogi, yn cynnwys cyngor, hyfforddiant, gwirfoddoli a chodi arian.

 

Logo Age CYmru
Logo Blood Bikes Wales
Logo Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru

Clybiau a Sefydliadau Ogi

Mae Ogi hefyd yn cefnogi ac yn noddi clybiau, timau a sefydliadau sy’n gwneud eu marc ar lefel rhanbarthol neu yn y trefi a’r pentrefi ryn ni’n eu gwasanaethu. O Rygbi Caerdydd a Clwb Pêl-droed Hwlffordd i Clwb Pêl-droed Portskewett a Bro Radio, fyddi di’n gweld Ogi ar crys dy hoff dîm, yn clywed ni ar y terasau ac ar radio lleol hefyd!

I drafod nawdd gyda Ogi ar gyfer dy glwb neu sefydliad di, ebostia ni.

Cronfa ‘Cefnogi’

Mae cronfa gymunedol ‘Cefnogi’ yn cynnig grantiau bach o hyd at £250 i amrywiaeth o grwpiau lleol a sefydliadau cymunedol yn ein trefi a’n pentrefi ffeibr llawn.

Bydd y Gronfa’n cefnogi syniadau sy’n arloesol – prosiectau sy’n gwneud pethau da o ran diwylliant, y maes digidol, neu’r byd o’n cwmpas.

Mae ffenestr ymgeisio ar agor bedair gwaith y flwyddyn. Mae’r rownd nesaf yn agor yn 2023.

Cwestiynnau

Ydy’r arian ar gael ar gyfer gweithgarwch yn unrhywle?

Ar hyn o bryd, ryn ni’n canolbwyntio ar ‘Gymunedau Ogi’. Dyma’r cymunedau lle’r ryn ni wrthi’n adeiladu ein rhwydwaith, sef cymunedau yn: Bro Morgannwg, Pen-y-Bont ar Owg, Caerffili, Rhondda CYnon Taf, Sir Benfro a Sir Fynwy. Ond dalia ati i edrych ar ein gwefan gan ein bod ni’n cyrraedd trefi a phentrefi newydd drwy’r amser.

Pwy all ymgeisio?

I’w ystyried, bydd angen i’r ymgeisydd fod yn aelod o Gyngor Tref/Plwyf, grŵp cymunedol neu gymdeithas, menter gymdeithasol neu Gwmni Budd Cymunedol yn ffurfiol.

Dyle’r gweithgarwch gael ei arwain gan y gymuned, gan wneud defnydd da o adnoddau lleol ac yn agored i bob aelod o gymdeithas. Dyle’r gwiriadau perthnasol, gan gynnwys gwiriadau diogelu fod ar waith cyn gwneud cais.

Faint o gyllid syd ar gael ar gyfer pob prosiect?

Mae’r Gronfa ‘Cefnogi’ yma i lenwi bwlch, yn hytrach nag i ariannu dy brosiect yn ei gyfanrwydd. Ar hyn o bryd ry’n ni’n cynnig grantiau o hyd at £250 – ac ddylai gwmpasu o leiaf 50% o’r gweithgarwch cyffredinol.

Beth ddylwn i gynnwys yn y nodyn?

Rho wybod i ni beth rwyt ti’n ei wneud a sut y bydd o fudd i dy gymuned leol. Rho gymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl, ond ceisia wneud hyn mewn tua 500o eiriau.

“Mae Ogi wedi rhoi chwistrelliad o egni (ac arian) i ni…”
~Clwb Pêl-droed Hwlffordd