Lliniaru’r pwysau ar gartrefi gyda band eang am ddim am chwe mis

Teulu ar soffa yn gwylio'r teledu, a merch ar ddyfais symudol.
Yn y llun: teulu o bedwar (mam, dad a dau o blant) yn eistedd ar y soffa.

Dydd Llun, 26 Medi. De Cymru. Heddiw, mae Ogi – cwmni band eang cynhenid Cymru – wedi cyhoeddi bargen band eang a llais newydd, sy’n cynnig ei wasanaethau ffeibr llawn am ddim am chwe mis, mewn ymgais i helpu i leddfu’r pwysau ar filiau cartrefi y gaeaf hwn.

Mae bargen Ogi Max, sydd ar gael ar draws y trefi a’r pentrefi lle y mae Ogi yn cyflwyno ei rwydwaith newydd Gigabit-alluog, yn darparu i gartrefi sy’n ymrwymo i gontractau 24 mis y pedwerydd cyfleustod am ddim am y chwe mis cyntaf.

Mae’r darparwr band eang, sydd hefyd wedi gostwng 10% ar brisiau ei becynnau cyffredinol, gan eu pennu hyd o leiaf Ebrill 2023, yn amcangyfrif y gallai cwsmeriaid arbed hyd at £390, yn dibynnu ar y pecyn y maen nhw’n ei ddewis.

Mae’r fargen wedi’i llunio i gynnig gwasanaethau ffeibr llawn Ogi, sy’n unigryw mewn llawer o’i ardaloedd cyflwyno, heb ychwanegu’n syth at wariant cartrefi sydd eisoes dan straen. Gyda sgoriau boddhad cwsmeriaid cryf sydd y tu hwnt i 95% yn gyson – llawer uwch na safon y diwydiant sef 85% – mae’r darparwr sydd wedi’i leoli yng Nghymru yn datblygu enw da cadarnhaol iddo’i hun am ei wasanaethau cynhenid a’i gymorth i gwsmeriaid.

Dywedodd Prif Swyddog Refeniw Ogi, Sally-Anne Skinner: “Rydyn ni i gyd yn teimlo’r wasgfa ar hyn o bryd, ac yma yn Ogi rydyn ni eisiau helpu pobl i reoli’r pwysau gyda chynnig heb amodau ynghlwm ag ef. Nid yn unig y bydd cartrefi yn arbed costau cyfleustodau band eang; ond gall band eang cyflym a dibynadwy leihau costau eraill i gartrefi hefyd: gan ein helpu i weithio gartref heb orfod cymudo; dod ag adloniant gwell inni heb orfod talu am fynd allan; hyd yn oed ein galluogi i reoli ein biliau trydan a gwresogi drwy dechnolegau clyfar, cysylltiedig.

“Mae cynnig ein gwasanaethau i gwsmeriaid newydd am ddim am chwe mis yn teimlo fel y peth iawn i’w wneud, ac yn galluogi pobl roi cynnig ar ein gwasanaethau, gyda thawelwch meddwl na fyddant yn talu dim tan y Gwanwyn y flwyddyn nesaf. Ar ben hynny, rydyn ni’n hyderus pan fydd pobl yn ymuno, y byddan nhw’n aros gyda ni ac yn dod yn lladmeryddion dros Ogi yn y tymor hir!”

Ychwanegodd y Prif Swyddog Gweithredol, Ben Allwright: “Ogi yw’r cwmni rhyngrwyd sydd wedi’i greu a’i wreiddio yng Nghymru. Rydyn ni’n sbarduno chwyldro digidol mewn cymunedau o Sir Benfro i Sir Fynwy, gan wreiddio cysylltedd y genhedlaeth nesaf – a’r posibiliadau sy’n dod yn ei sgil – yng ngwead ein trefi a’n pentrefi.”

“Gyda chwmnïau cyfleustodau eraill yn codi eu prisiau, fel darparwr pedwerydd cyfleustod, rydyn ni’n falch o fod mewn sefyllfa i gefnogi cwsmeriaid Cymru fel hyn, gan ddod â gwasanaeth sydd â’r potensial i wneud gwahaniaeth mawr i lawer mwy o bobl y gaeaf hwn a thu hwnt.”

Ble mae’r fagl? Does dim un. Fel gyda phob darparwr band eang, y cyfan sydd angen i gwsmeriaid ei wneud yw ymrwymo i gontract 24-mis. Ar ôl i gyfnod y cynnig ddod i ben, bydd cwsmeriaid yn parhau â chyfradd sefydlog ar un o dariffau cystadleuol Ogi am weddill cyfnod y cytundeb [18 mis].


Dwylo lan os wyt ti eisiau chwe mis AM DDIM!*

Byw yn un o ardaloedd Ogi? Defnyddia’r chwilydd isod i weld be sy at gael i ti, neu ffonia ni ar 029 2002 0520.
Eich cyfeiriad

Yn dibynnu ar yr hyn sydd ar gael yn dy ardal di. Mae Cynnig ‘Ogi Max’ yn cynnwys band eang am ddim a gwasanaeth llais am ddim gyda’r nos ac ar benwythnosau am chwe mis. Nid yw galwadau y tu fas i’r tariff hwn wedi’u cynnwys. Mae’r contract yn un 24 mis. Fe alli di ganslo dy wasanaeth band eang Ogi Max o fewn tri mis heb unrhyw ymrwymiad pellach, ond bydd yn rhaid dychwelyd yr offer wifi at Ogi. Fe alli di ganslo gwasanaeth llais Ogi unrhyw bryd gyda 30 diwrnod o rybudd.

Prisiau band eang misol o £30 ac o £5 ar gyfer gwasanaeth llais gyda’r nos ac ar benwythnosau ar ôl chwe mis. Mae’r prisiau’n amrywio yn dibynnu ar y pecyn.