Botiaid briwsionllyd Ogi – y cyfan am ein cwcis… 

Mae bywyd yn rhy fyr o beth wmbreth i sgrolio a chwilota’n ddi-ben-draw. I wella profiad llywio ein cwsmeriaid, ac i ragweld yn well beth rwyt ti’n chwilio amdano, mae ein gwefan yn storio cwcis ar dy gyfrifiadur. Mae hyn yn ein helpu ni i ddeall dy anghenion posib, a sicrhau bod y cynhyrchion iawn yn cael eu cynnig i’r cwsmer iawn. Mae rhagor o wybodaeth yn ein Polisi Cwcis isod. 

Polisi Cwcis 

Mae ein gwefan ni’n defnyddio cwcis. Ffeiliau bach yn cynnwys llythrennau a rhifau yw’r rhain. Os byddi di’n cytuno, ryn ni’n eu storio nhw ar dy borwr neu ar y ddyfais y byddi di’n ei defnyddio i edrych ar wefan ogi.cymru. 

Yn gyffredinol, mae cwcis yn cael eu defnyddio i gadw cofnod o’r hyn mae defnyddwyr yn ei ffafrio, i storio gwybodaeth am bethau fel certi siopau, ac i roi data tracio dienw i raglenni trydydd parti fel Google Analytics.  

Ar y cyfan, bydd cwcis yn gwella’ch profiad wrth iti bori. Serch hynny, efallai y byddai’n well gen ti ddiffodd y cwcis ar y wefan hon ac ar wefannau eraill. 

Y ffordd orau o wneud hyn yw diffodd y cwcis yn dy borwr. 

Dylai adran Help dy borwr ddangos sut mae gwneud hyn, neu ceri the About Cookies website sy’n rhoi cyngor ar gyfer pob porwr modern. 

Sut byddwn ni’n defnyddio cwcis 

Fel y rhan fwyaf o wefannau, ryn ni’n defnyddio cwcis hanfodol er mwyn i’n gwefan weithio’n iawn. Er enghraifft, maen nhw’n cynnwys cwcis sy’n dy alluogi di i fewngofnodi i fannau diogel ar ein gwefan, defnyddio cert siopa, neu ddefnyddio gwasanaethau e-filio. 

Cwcis dadansoddi: 

Mae’r rhain yn golygu ein bod ni’n gallu adnabod ymwelwyr a chyfri faint ohonyn nhw sy’n ymweld â’n gwefan, ynghyd â gweld sut mae ymwelwyr yn symud o gwmpas y wefan wrth ei defnyddio. Mae hyn yn ein helpu ni i wella sut mae’r wefan yn gweithio i ti ac i weddill ein hymwelwyr. Mae’r holl wybodaeth sy’n cael ei chasglu yn ddienw, neu’n cael ei chasglu mewn ffordd sy’n golygu nad oes modd adnabod defnyddwyr o’r data. Mae’r wybodaeth hon yn ein galluogi ni i wella ein gwefan a’n gwasanaethau. Er enghraifft, mae’n ein galluogi i fesur pa mor effeithiol yw llwyddiant ein hymgyrchoedd hysbysebu a’n cynhyrchion. I gael rhagor o wybodaeth am Google Analytics, mae eu polisi preifatrwydd i’w weld fan hyn:  www.google.com/policies/privacy

Cwcis marchnata: 

Mae’r rhain yn ein galluogi ni i roi hysbysebion am ein cynhyrchion a’n gwasanaethau ar wefannau eraill ac ar y cyfryngau cymdeithasol, er mwyn inni allu rheoli’r ymweliadau o’r gwefannau hynny i ogi.cymru. Os byddi di’n dilyn dolen o wefan arall ac yna’n prynu ein gwasanaethau ni, efallai y byddwn ni’n defnyddio cwcis i roi gwybod i’r wefan arall dy fod ti wedi prynu rhywbeth. Neu os byddi di’n clicio ar ddolen mewn hysbyseb, fideo neu sianel ar y cyfryngau cymdeithasol i fynd i’n gwefan, efallai y byddwn ni’n defnyddio cwcis i gasglu ystadegau am hyn.  

Cwcis ymarferoldeb: 

Mae’r rhain yn cael eu defnyddio i dy nabod di pan fyddi di’n dychwelyd i’n gwefan. Mae hyn yn golygu ein bod ni’n gallu personoli ein cynnwys i ti, dy gyfarch di wrth dy enw, a chofio dy ddewisiadau (er enghraifft, dy ddewis iaith neu ranbarth). 

Mae mwy o wybodaeth isod am y gwahanol gwcis y byddwn ni’n eu defnyddio ac at ba ddiben. 

Sylwa os gweli di’n dda y gall y trydydd partïon canlynol ddefnyddio cwcis hefyd, a does gyda ni ddim rheolaeth dros hyn. Er enghraifft, gall y trydydd partïon hyn sydd wedi’u henwi gynnwys rhwydweithiau hysbysebu a darparwyr gwasanaethau allanol fel gwasanaethau dadansoddi traffig y we. Mae’n debygol mai cwcis dadansoddi, cwcis perfformiad, neu gwcis targedu fydd y cwcis trydydd parti hyn: 

Google Analytics; a 

Click Dimensions. 

I ddiffodd y defnydd o gwcis hysbysebu trydydd parti, cer i’r dudalen defnyddwyr i reoli sut mae’r mathau hyn o gwcis yn cael eu defnyddio. 

Gelli di rwystro cwcis drwy droi’r gosodiad ymlaen ar dy borwr sy’n caniatáu iti wrthod gosod pob cwci neu rai cwcis. Serch hynny, os byddi di’n defnyddio gosodiadau cwcis dy borwr i rwystro pob cwci (gan gynnwys cwcis hanfodol), efallai na fyddi di’n gallu mynd i bob rhan o’r wefan.