Ar gyfer cwmnïau o bob math

Mae seilwaith digidol yn gallu gwneud byd o wahaniaeth i’r ffordd y bydd busnesau a chymunedau yn ffynnu ac yn dod yn eu blaen. Pan fydd y cysylltiad band eang yn un da, mae hynny’n beth da i bawb. 

Beth ryn ni’n trio’i wneud

Creda neu beidio, ledled Cymru, ryn ni’n dal i ddibynnu ar hen geblau copr o oes Fictoria wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd. Oherwydd hyn, mae Ogi wedi dechrau chwyldro digidol i gyflwyno band eang ffeibr llawn i gymunedau sydd tan nawr wedi cael gwasanaeth gwael iawn.

Dim rhagor o geblau copr. Dim rhagor o sgriniau’n fferru’n ddi-baid ac oedi rheolaidd.

Pŵer ffeibr i’ch pobol

Wrth i fwy o bobol ddewis gweithio gartre a gweithio o bell, mae busnesau wrthi’n gwella eu trefniadau ar gyfer gweithio ar-lein. Mae Ogi am helpu dy gwmni di i gysylltu â’i dimau a’i gwsmeriaid yn well – gan gynnig mwy o opsiynau lled band, waliau tân cadarnach, a’r holl adnoddau sydd eu hangen arnat ti i reoli dy fusnes yn y gofod rhithwir.
Eich cyfeiriad

Pwy yw Ogi?

Dyn ni ddim yn newydd-ddyfodiaid i’r maes yma. Ein henwau ni o’r blaen oedd Spectrum Internet a Net Support UK, ond ryn ni’n gwneud mwy nawr na dim ond rhoi gwasanaeth rhyngrwyd a gwasanaeth technoleg gwybodaeth arferol.

Ryn ni’n nabod Cymru. Mae ein pencadlys yma yng Nghymru ac ryn ni’n falch o hynny (ond fe gei di anghofio am y stereoteipiau a’r ystrydebau am y tro!) Ryn ni wedi’n cyffroi ein bod ni’n agor y drws ar oes ddigidol newydd ’da chymorth buddsoddwyr a chefnogaeth y llywodraeth. Pan fydd busnesau’n gallu perfformio’n well, byddwn ni’n creu mwy o gyfleoedd a chysylltiadau i bawb.

Holl amcan Ogi yw ail-greu’r egni braf hwnnw sydd i’w deimlo wrth i bobol ddod ynghyd. Dyma’r ysbryd afieithus, heintus sy’n cael ei greu mewn cyngherddau, ar ddiwrnodau gêm, ac wrth gwrdd â dy gyfeillion. Dyma’r ysfa i gysylltu, i ymwneud â’n gilydd, ac i ddathlu.

Byw’n llawn trwy wibgysylltiad go iawn. 

Mwy na band eang

O bryd i’w gilydd, bydd angen sbarc bach ychwanegol ar rywun. Dere i gael sgwrs â’n tîm ni heddiw am ein holl wasanaethau arbennig a allai helpu dy fusnes i dyfu. O systemau diogelwch hynod gadarn, a’r rheini wedi’u creu’n arbennig i ti, i dechnoleg llais a’r systemau cwmwl mwya arloesol. Ryn ni’n barod pan fyddi di.

O ford y gegin i gyfarfodd Bwrdd rheoli – fe allwn ni helpu dy gwmni di i gyrraedd y nod.