Dewch i gwrdd â thîm Ogi yn dy ardal di.

Os yw Ogi’n brysur yn dy dre neu bentre, yna mae un o’n Swyddogion Cymunedol wrth law i helpu!

Gwasanaeth gyda gwên

Mae Ogi wrthi’n adeiladu rhwydwaith ffeibr-optic mewn trefi a phentrefi ar hyd a lled y de. Mae ein tri Swyddog Cymunedol yma i gefnogi cymunedau lleol yn ystod y broses, ac i’w galluogi i wneud y gorau o’u gwibgysylltiad newydd, nawr ac yn y dyfodol. Dyma’r tîm sydd yn troedio llwybrau Cymru – o arfordir Penfro i fryniau Mynwy – ar ran Ogi…

Gwaith ein criw Cymunedol yw helpu gyda gwaith adeiladu Ogi. Os hoffet ti drafod unrhywbeth arall ‘da ni – yna rho ganiad i ni ar ein Llinell Gymraeg nawr.

Sir Benfro

Martin Jones, Swyddog Cymunedol, Sir Benfro

Mae Martin yn dod o Aberdaudleddau, lle mae e dal yn byw gyda’i deulu. Mae e’n credu’n gryf yn y #GorllewinGorau. Ymunodd ag Ogi yn 2021, a – hyd yma – mae e wedi bod yn hyrwyddo Ogi o gwmpas Hwlffordd. Bydd e mas o gwmpas Aberdaugleddau yn fuan iawn, yn ateb unrhyw gwestiwn sydd gen ti i’w holi i ni am ein gwaith yn lleol.

Dechreuodd Martin ei yrfa fel ymgynghorydd buddsoddi, cyn dod yn asiant eiddo – yn rhyw fath o Phil Dumphy o Modern Family Cymreig, a mwy golygus… Mae Martin yn disgrifio’i hun fel ‘geek’ ac yn casglu comics a newyddau Star Wars – nid syndod ei fod e bellach yn Jedi Ogi, sy’n rhoi gwybod i gymunedau am eu dyfodol digidol!

Ar ddyddiau braf (mae’r haul bob amser yn disgleirio yn Sir Benfro) mae e’n joio cerdded ar hyd Llwybr yr Arfordir gyda’i gi ffyddlon, Xander Jnr. Falle y gweli di e hefyd yn dyfarnu gêm bêl-droed yn ei dref enedigol. Mae e’n beio ei benliniau am y ffaith nad yw’n chware mwyach. Mae cyfrannu at y gymuned hefyd yn bwysig i Martin, yn bersonol ac yn broffesiynol. Dim syndod fod ganddo glust i wrando – mae’n hyfforddi i fod yn gwnselydd ac yn gwirfoddoli gyda’r Samariaid yn ei amser hamdden.

Bro Morgannwg

Louise Clement, Swyddog Cymunedol, Bro Morgannwg

Mae Louise yn dod o’r Rhondda. Ers ymuno ag Ogi, mae’r Fro wedi dod yn ail gartref iddi. Mae hi’n wedi joio dod i nabod pobl cymunedau Rhws, Llanilltud Fawr a Sain Tathan.

Cyn ymuno ag Ogi, roedd Louise yn gweithio i sefydliad cymunedol a gofal-plant yn Rhondda Cynon Taf, fel Rheolwr Hwb a Chydlynydd Cymunedol. Mae hi’n dwli helpu pobl i gysylltu’n ddigidol ac yn gwybod mor bwysig yw gwibgysylltiad digidol i’n trefi a’n pentrefi.

Pan nad yw Louise yn gweithio, mae hi mas yn yr awyr agored. Ei diddordebau pennaf yw padlfyrddio a nofio gwyllt yn y môr neu mewn llyn lleol. Ar dir sych, mae Louise yn mwynhau dod o hyd i gorneli Cymru ar ddwy droed, a mynd i gerdded gyda’i gŵr a’i dwy o ferched.

Sir Fynwy

Ryan Bevan, Swyddog Cymunedol, Sir Fynwy

Cyn ymuno ag Ogi yn 2021, bu Ryan yn gweithio fel swyddog datblygu cymunedol am 10 mlynedd – felly mae e’n dod â lot o brofiad i’r swydd. Roedd e’n ffocysu ar gynnwys pobl yn ddigidol ac mae e’n credu’n ddwfn ym mhwysigrwydd cysylltu pobl a hyrwyddo llythrennedd digidol.

Wrth i Ogi ymestyn i rannau newydd o Sir Fynwy, felly hefyd mae gwaith Ryan yn tyfu. Ers ymuno ag Ogi, mae e wedi joio dod i nabod cymeriadau a chilfachau Y Fenni. Bydd e mas yn Nhrefynwy yn dod i nabod ei phobl hithau nesa.

Mae gan Ryan bersonoliaeth – a gwên fawr – Gymreig. Os yw Ryan yn chwerthin, mae’n amhosibl peidio chwerthin hefyd. Mae e’n dwli ar fotobeics, ac yn hoffi gyrru o gwmpas de Cymru mor aml ag y gall. Teulu yw popeth i Ryan – yn cynnwys ei darwgi (bulldog), Thor.

Mae cymuned wrth wraidd popeth a wnawn.