Amdani, Sir Benfro!

Mae Ogi ar y ffordd, yn gwibgysylltu Aberdaugleddau, Hwlffordd, Johnston, Monkton, Neyland, Penfro a Doc Penfro – ac yn dechrau ar ein taith dra-chyflym yn Sir Benfro.

Shwmae Sir Benfro!

Ni yw Ogi – cwmni band eang gyda’i wreiddiau yng Nghymru – ac ryn ni yma i bweru cymunedau fel Aberdaugleddau, Hwlffordd, Johnston, Monkton, Neyland, Penfro a Doc Penfro gyda’n gwibgysylltiad band eang ffeibr llawn. Ryn ni’n perthyn i’r genhedlaeth nesa, ac yn barod i dy helpu di i weithio, i dy ddiddanu, ac i dy gysylltu â dy gymuned. Felly os wyt ti’n ‘Gyfaill Cymdeithasol’ neu ‘Finjwr y Bocs’  – ma pecyn Ogi ar gael sy’n gwbl addas i ti.

Pa mor gyflym te?

Mae pecynnau tra gyfylym a thra ddibynadwy Ogi’n dechrau ar gyflymder o 150Mbps… mae llawer iawn o drigolion yr ardal yn gwsmeriaid yn barod, a mwy i ddod, gobeithio!

Am fwy o wybodaeth, ac er mwyn i ni gadw mewn cysylltiad, cofrestra dy diddordeb gan ddefnyddio ein chwilotydd côd post defnyddiol.

Yma i helpu yn Sir Benfro…

Efallai fod gennyt ti gwestiwn ynglŷn â’r hyn ryn ni’n ei wneud yn yr ardal a’r cyffiniau, neu dy fod eisiau cydnabod rhywbeth da (neu ddim cystal) sydd wedi digwydd. Os oes angen i ti gysylltu, yna mae Martin, ein Swyddog Cyswllt Cymunedol lleol, sy’n gyfeillgar iawn, wrth law i helpu.

Cymuned wrth wraidd popeth a wnawn

Ryn ni yma i bweru cartrefi a busnesau ar draws Sir Benfro ac – yn union fel ti – ryn ni’n awyddus i roi rhywbeth yn ôl, gan gefnogi timau a grwpiau lleol mewn llefydd fel Aberdaugleddau, Hwlffordd, Johnston, Monkton, Neyland, Penfro a Doc Penfro. Felly, os yw’n dod â phobl at ei gilydd ac os oes ganddo botensial i wneud gwahaniaeth yn y gymuned – yna ryn ni moyn ei gefnogi. Dysga fwy am y cyfleoedd sydd ar gael trwy ein cronfa gymunedol, ‘Cefnogi’.

Gwir ffeibr, gwir fantais

Ryn ni’n dod â phŵer ffeibr yn syth at dy ddrws – gan osgoi’r hen gysylltiadau bach hen-ffasiwn, a gosod rhwydwaith newydd sbon ar gyfer yr holl ffrydio y byddi di am ei wneud, heddiw ac yn bell i’r dyfodol.

Mae adeiladu rhwydwaith ffeibr llawn yn golygu bod angen cynllunio, cloddio a tharfu rhywfaint, o dro i dro. Ond, paid â phoeni, os bydd angen i ni gloddio ar dy hewl di, dim ond ychydig wythnosau y dylai hynny ei gymryd. Ar ôl ei osod, bydd modd diweddaru’r rhwydwaith yn barhaus, felly fyddi di ddim yn gweld ein cloddwyr eto am gryn amser (oni bai bod angen i ni atgyweirio rhywbeth yn gyflym, wrth gwrs).

Wes cyswllt i ti?

Chwilia nawr neu ffonia ni ar 029 2002 0520 i ddarganfod pa wasanaethau sy’ ar gael i ti!
Eich cyfeiriad

Hop, sgip a naid…

Wedi’i adnabod am y ddinas leiaf ym Mhrydain ac, wrth gwrs, cartref y Millennium Falcon – ond oeddet ti’n gwybod cafodd Coasteering eu dyfeisio yn Sir Benfro yn y 1980au? Mae’r gamp antur sy’n cael ei thanio gan adrenalin yn cynnwys sgrialu a dringo o amgylch yr arfordir creigiog yna neidio oddi ar glogwyni i’r môr – y lle perffaith i’w ddyfeisio, byddem yn dweud!

Mae’n anhygoel beth allwch chi ei ddarganfod ar y we, on dyw hi? *Ffynhonnell: 4 Adventurers