Ryn ni’n paratoi i wibgysylltu Pen-y-bont at Ogwr

Mae Ogi ar ein ffordd i Borthcawl – ac yn dechrau ar ein taith dra-chyflym ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Shwmae Pen-y-bont!

Ni yw Ogi – cwmni band eang gyda’i wreiddiau yng Nghymru – ac ryn ni yma i bweru cymunedau fel Porthcawl gyda’n gwibgysylltiad band eang ffeibr llawn. Ryn ni’n perthyn i’r genhedlaeth nesa, ac yn barod i dy helpu di i weithio, i dy ddiddanu, ac i dy gysylltu â dy gymuned. Felly os wyt ti’n ‘Gyfaill Cymdeithasol’ neu ‘Finjwr y Bocs’  – ma pecyn Ogi ar gael sy’n gwbl addas i ti.

Pa mor gyflym te?

Mae pecynnau tra gyfylym a thra ddibynadwy Ogi’n dechrau ar gyflymder o 150Mbps, a byddwn ni’n barod i’w lansio ym Mhorthcawl cyn bo hir.

Am fwy o wybodaeth, ac er mwyn i ni gadw mewn cysylltiad, cofrestra dy diddordeb gan ddefnyddio ein chwilotydd côd post defnyddiol.

Yma i helpu ym Mhorthcawl…

Efallai fod gen ti gwestiwn ynglŷn â’r hyn ryn ni’n ei wneud ym Mhorthcawl a’r cyffiniau neu dy fod ti ishe cydnabod rhywbeth da (neu ddim cystal) sydd wedi digwydd. Os oes angen i ti gysylltu, yna mae Louise, ein Swyddog Cyswllt Cymunedol cyfeillgar, wrth law i helpu.

Cymuned wrth wraidd popeth a wnawn

Ryn ni yma i bweru cartrefi a busnesau ar draws Sir Pen-y-bont ar Ogwr ac – yn union fel ti – ryn ni’n ishe cyfrannu at y gymuned, a chefnogi timau a grwpiau lleol mewn llefydd fel Porthcawl. Felly os wyt ti’n gwybod am ddigwyddiad neu gymedithas sy’n dod â phobl ynghyd, ac sy’n gwneud gwahaniaeth yn y gymuned, yna rho wybod i ni. Dysga fwy am y cyfleoedd sydd ar gael trwy ein cronfa gymunedol ‘Cefnogi’.

Gwir ffeibr, gwir fantais

Ryn ni’n dod â phŵer ffeibr yn syth at dy ddrws – gan osgoi’r hen gysylltiadau hen-ffasiwn, a gosod rhwydwaith newydd sbon ar gyfer yr holl ffrydio y byddi di am ei wneud, heddiw ac yn bell i’r dyfodol.

Mae adeiladu rhwydwaith ffeibr llawn yn golygu bod angen cynllunio, cloddio a tharfu rhywfaint, o dro i dro. Ond, paid â phoeni, os bydd angen i ni gloddio ar dy hewl di, dim ond ychydig wythnosau y dylai hynny ei gymryd. Ar ôl ei osod, bydd modd diweddaru’r rhwydwaith yn barhaus, felly fyddi di ddim yn gweld ein cloddwyr eto am gryn amser (oni bai bod angen i ni atgyweirio rhywbeth yn gyflym, wrth gwrs).

Llaw lan os hoffet fynd yn gynt!

Byw ym Mhorthcawl ac yn barod i fynd yn gynt? Defnyddia’r chwilydd isod i weld be sy at gael i ti, neu ffonia ni ar 029 2002 0520.
Eich cyfeiriad

“Big things have small beginnings, sir.”

Oeddet ti’n gwybod: Ffilmiwyd rhannau o’r ffilm Lawrence of Arabia, ar dwyni tywod Merthyr Mawr y fwrdeistref nol ym 1962?

Wir yr. Mae’n anhygoel beth sy mas na ar y we, on dyw hi? *Ffynhonnell: Histroy Points