Ryn ni’n paratoi i wibgysylltu ardal Caerffili

Mae Ogi ar ein ffordd i  Cefn Hengoed, Gelligaer, Hengoed, Ystrad Mynach a Maesycymmer – ac yn dechrau ar ein taith dra-chyflym yng Nghaerffili.

Shwmae Caerffili!

Ni yw Ogi – cwmni band eang gyda’i wreiddiau yng Nghymru – ac ryn ni yma i bweru cymunedau fel Cefn Hengoed, Gelligaer, Hengoed, Ystrad Mynach a Maesycymmer gyda’n gwibgysylltiad band eang ffeibr llawn. Ryn ni’n perthyn i’r genhedlaeth nesa, ac yn barod i dy helpu di i weithio, i dy ddiddanu, ac i dy gysylltu â dy gymuned. Felly os wyt ti’n ‘Gyfaill Cymdeithasol’ neu ‘Finjwr y Bocs’  – ma pecyn Ogi ar gael sy’n gwbl addas i ti.

Pa mor gyflym te?

Mae pecynnau tra gyfylym a thra ddibynadwy Ogi’n dechrau ar gyflymder o 150Mbps… a byddwn ni’n barod i’w lansio ym Cefn Hengoed, Gelligaer, Hengoed, Ystrad Mynach a Maesycymmer cyn bo hir.

Am fwy o wybodaeth, ac er mwyn i ni gadw mewn cysylltiad, cofrestra dy diddordeb gan ddefnyddio ein chwilotydd côd post defnyddiol.

Yma i helpu yng Nghaerffili…

Efallai fod gen ti gwestiwn ynglŷn â’r hyn ryn ni’n ei wneud yn Cefn Hengoed, Gelligaer, Hengoed, Ystrad Mynach, Maesycymmer a’r cyffiniau neu dy fod ti ishe cydnabod rhywbeth da (neu ddim cystal) sydd wedi digwydd. Os oes angen i ti gysylltu, yna mae Louise, ein Swyddog Cyswllt Cymunedol cyfeillgar, wrth law i helpu.

Cymuned wrth wraidd popeth a wnawn

Ryn ni yma i bweru cartrefi a busnesau ar draws ardal Caerffili ac – yn union fel ti – ryn ni’n ishe cyfrannu at y gymuned, a chefnogi timau a grwpiau lleol mewn llefydd fel Cefn Hengoed, Gelligaer, Hengoed, Ystrad Mynach a Maesycymmer . Felly os wyt ti’n gwybod am ddigwyddiad neu gymedithas sy’n dod â phobl ynghyd, ac sy’n gwneud gwahaniaeth yn y gymuned, yna rho wybod i ni. Dysga fwy am y cyfleoedd sydd ar gael trwy ein cronfa gymunedol ‘Cefnogi’.

Gwir ffeibr, gwir fantais

Ryn ni’n dod â phŵer ffeibr yn syth at dy ddrws – gan osgoi’r hen gysylltiadau bach hen-ffasiwn, a gosod rhwydwaith newydd sbon ar gyfer yr holl ffrydio y byddi di am ei wneud, heddiw ac yn bell i’r dyfodol.

Mae adeiladu rhwydwaith ffeibr llawn yn golygu bod angen cynllunio, cloddio a tharfu rhywfaint, o dro i dro. Ond, paid â phoeni, os bydd angen i ni gloddio ar dy hewl di, dim ond ychydig wythnosau y dylai hynny ei gymryd. Ar ôl ei osod, bydd modd diweddaru’r rhwydwaith yn barhaus, felly fyddi di ddim yn gweld ein cloddwyr eto am gryn amser (oni bai bod angen i ni atgyweirio rhywbeth yn gyflym, wrth gwrs).

Llaw lan os hoffet fynd yn gynt!

Byw yn Cefn Hengoed, Gelligaer, Hengoed, Ystrad Mynach neu Maesycymmer ac yn barod i fynd yn gynt? Defnyddia’r chwilydd isod i weld be sy at gael i ti, neu ffonia ni ar 029 2002 0520.
Eich cyfeiriad

Ar ongl…

Castell Caerffili yw’r castell mwyaf yng Nghymru a’r ail fwyaf ym Mhrydain* – ychydig ar ôl Castell Windsor! Dechreuwyd ar y gwaith adeiladu yn 1268 a gwnaed y rhan fwyaf o’r gwaith erbyn 1271. Mae’r tŵr de-ddwyrain bellach yn gwyro ar ongl 10 gradd yn dilyn atodiad yn ystod Rhyfel Cartref Lloegr (1642 – 1651).

Mae’n anhygoel beth sy mas na ar y we, on dyw hi? *Ffynhonnell: Pwyntiau Hanes