Rho wefr yn dy fusnes di

Gwasanaethau TG wedi’u rheoli i bweru dy fusnes.

Dyhead am dwf…

Nid chwyldro ffeibr llawn yn unig sy’n mynd â bryd tîm cymorth busnes Ogi. Ryn ni’n cefnogi busnesau’r genhedlaeth nesa i ragori, a hynny ’da atebion busnes dibynadwy a diogel.

Mae ein gwasanaethau rheoli ni yn ychwanegiad gwych at gynlluniau cysylltu Ogi Pro.

Dere i gael clonc ’da’n tîm Datblygu Busnes arbenigol heddiw i glywed sut y gall dy fusnes di elwa, nid yn unig o wibgysylltiad ffeibr, ond hefyd o opsiynau diogelwch hynod gadarn, gwell gwasanaeth Wifi, gwasanaethau cwmwl, cymorth lleol 24/7, a mwy.


Gwell diogelwch

Mae bygythiadau seiber o’n cwmpas ym mhob man, felly defnyddia’r cynnyrch gorau a diogela dy gwsmeriaid a dy fusnes – cyn cysgu’n esmwythach gyda’r nos diolch i ddiogelwch ein Wal Dân. Mae cymorth gan ein tîm lleol ar gael i gyd-fynd â hwnnw.

Wifi i bawb o bobl y byd

Gwna bob dim yn chwim. Gad i ni drefnu’r pwyntiau mynediad, y gwasanaeth tu fewn a thu fas, mynediad i’r cyhoedd, monitro o bell, diogelwch a rheoli patshys.

Gwasanaethau cwmwl

Sgwrsia â ni am ffyrdd effeithlon, gwyrdd a syml o ddiogelu a storio dy wybodaeth a dy ddata yn y cwmwl – gan roi pŵer go iawn i dy bobol, ble bynnag maen nhw.

Wifi Ogi Pro

Gad i Ogi adeiladu a rheoli’r profiad wifi mwya’ grymus, mwya’ diffwdan a mwya’ diogel i dy staff a dy gwsmeriaid, fel y gall pawb fynd ar-lein. Fydd dim un man gwan rhagor – y tu fewn na’r tu fas – ’da Wifi Ogi Pro. Byddwn ni’n monitro’r cyfan i sicrhau ei fod yn perfformio ac yn ddiogel.

Firewall Ogi Pro

Mae modd creu Wal Dân Ogi i fusnesau yn gwbl arbennig i ti – fe gei di ddewis y caledwedd, y nodweddion, y trefniadau gosod a’r pecynnau rheoli. Mae hynny’n golygu y bydd yr ateb terfynol yn ateb sy’n dy fodloni di’n llwyr.

Un peth sy’n gyffredin i’n holl atebion yw ein harbenigwyr. Byddan nhw’n monitro ac yn rheoli dy wal dân yn ystod oriau busnes arferol, ac mae opsiwn iddyn nhw wneud hynny 24/7. Byddwn ni’n canfod unrhyw broblemau, gan amla’ cyn y byddi di’n gwneud hynny, ac yn eu trwsio o bell. A byddwn ni’n dy helpu i gynllunio a rheoli newidiadau – i dy rwydwaith, i dy raglenni, ac i sefyllfa ddiogelwch dy fusnes – fel y byddi di wastad yn elwa o’r camau diogelwch gorau oll.

Mae Wal Dân Ogi wedi’i seilio ar waliau tân FortiGate Fortinet a chyfres Unified Threat Management (UTM).

Gwasanaeth Llais Ogi Pro

Mae’n bryd dweud tara wrth dy linellau ffôn copr. Drwy ychwanegu galwadau dros y rhyngrwyd at dy becyn, bydd dy systemau cysylltu bellach yn perthyn i’r unfed ganrif ar hugain.

Mae Gwasanaeth Llais Ogi Pro yn rhoi system lefn, ddirwystr ac unedig ar gyfer gwneud galwadau, cynadledda a chyfathrebu. Ac mae’r cyfan o’r cwmwl fel y gall dy dîm weithio unrhyw le, yn hyblyg ac yn effeithlon.

Ryn ni’n cynnig gwasanaeth teleffoni, galwadau aml-gyfeiriad a negeseuon llais, gyda pecynnau galwadau hael wedi’u cynnwys.  Mae’r nodweddion i weithio o unrhyw le yn cynnwys DDI ar ffonau symudol a gliniaduron y staff, galwadau wifi a phorth pwrpasol ar y we gyda’r gallu llawn i roi adroddiadau rheoli.

Gwasanaethau Microsoft

Wyt ti’n chwilio am gymorth i adnewyddu dy becyn Microsoft, neu am fwy o wybodaeth i wario yn y ffordd ddoetha’ ar feddalwedd?

A ninnau’n hynod o falch o fod yn un o Bartneriaid Aur Microsoft, mae Ogi wedi meithrin enw da’n gyflym wrth helpu timau i gysylltu drwy Microsoft Office 365.

Yng Nghaerdydd y mae ein tîm atebion busnes wedi’i leoli. Maen nhw’n arbenigwyr ardystiedig mewn trwyddedu a thechnoleg, ac wrth law i dy helpu i fanteisio i’r eitha’ ar dy adnoddau digidol. Mae ein gwasanaethau rheoli yn helpu busnesau i fod yn fwy effeithlon ym mhob cam