Un cam ar y blaen…

Atebion i dy helpu i reoli dy ddata, ac i helpu dy dimau i weithio’n fwy clyfar ac yn fwy diogel – waeth ble mae’r swyddfa heddiw.

Y tu hwnt i fand eang…

Dyn ni ddim yn delio â band eang yn unig. Fe all ein timau arbenigol dy gynghori am bob math o wasanaethau a chynhyrchion unigryw i helpu dy fusnes i dyfu.

Ryn ni’n cynnig sesiynau ymgynghori a chymorth, o systemau diogelwch hynod gadarn, a’r rheini wedi’u creu’n arbennig i ti, i dechnoleg llais a’r systemau cwmwl mwya’ arloesol.

Ac fe all ein peirianwyr ardystiedig helpu dy arbenigwyr TG ar yr ail neu’r drydedd llinell, neu ysgwyddo’r cyfrifoldeb llawn dros redeg y gwasanaeth er mwyn rhyddhau dy dimau TG i ganolbwyntio ar dy fusnes craidd.

Math gwell o gysylltiad

Mae ffeibr llawn yn fusnes i bawb. Dyma iti pam:

Cynaliadwyedd

Mae technoleg ffibr optig yma i aros. Pan ddaw’r amser – a bydd – i gynyddu cyflymder dy wasanaeth Ogi hyd at 10 neu hyd yn oed x100 gwaith, byddwn ni’n barod i wneud hynny gyda fflic o’r switsh.

Technoleg werdd

Cysylltu mwy, cymudo llai – gyda gwibffordd ddigidol yn syth at stepen dy ddrws, does dim rhaid rhoi’r allweddi yn y car bellach – fe gei di gwrdd â phawb ym mhobman, gan leihau dy allyriadau carbon ar yr un pryd.

Yn well i Gymru

Mae Ogi yn dod â ffeibr llawn i ardaloedd nad ydyn nhw ar frig rhestr neb arall. Mae’n helpu’r de i ffynnu.

Partner Aur Microsoft

Ryn ni’n hynod o falch o fod yn un o Bartneriaid Aur Microsoft. Drwy hynny, ryn ni wedi meithrin enw da am helpu timau i gysylltu ’da Microsoft Office 365. Law yn llaw â’n gwasanaethau rheoli eraill, ryn ni’n helpu busnesau i fanteisio i’r eitha’ ar eu hadnoddau, gan agor y drysau i gyfleoedd newydd iddyn nhw a’u cwsmeriaid ar yr un pryd.

Mae’n bryd cael gwell cysylltiad

Dere i weld a allwn ni ddod â gwibgysylltiad band eang y genhedlaeth nesa’ reit at stepen dy ddrws er mwyn iti gael ein bwndel band eang a llais i fusnesau am bris isel, heb unrhyw gostau gosod.
Eich cyfeiriad

Ryn ni ’ma i helpu, pryd bynnag y byddi di ein hangen ni!

Beth bynnag yw maint neu siâp dy gwmni, ryn ni eisiau dy helpu ar dy daith ddigidol, gan bweru dy gynhyrchiant a dy dwf.

Fel busnes Cymreig, ryn ni’n rhan o’r gymuned fusnes leol, ac ryn ni am fod yn bartner yn ogystal ag yn ddarparwr gwasanaeth iti.

Pan fyddwn ni wedi gosod popeth, mae criw cyfeillgar y Ddesg Gwasanaeth Busnes yng Nghaerdydd ’ma i helpu, ac maen nhw’n gallu rhoi cymorth 24/7 os mai dyna sydd ei angen ar dy fusnes di.

Dere i dyfu…

Ogi Pro 300: cyflymder 300Mbps lan a lawr
Ogi Pro 500: cyflymder 500Mbps lan a lawr
Ogi Pro 900: cyflymder 900Mbps lan a lawr