Yn gefn i ti bob cam o’r ffordd…

Efallai fod dy fusnes newydd sbon angen cysylltiad rhyngrwyd, neu fod angen rhoi trefn ar ofod storio dy bwerdy bach. Pa bynnag ffordd, mae pŵer ein gwibgysylltiad ar gael i ti.

Math gwell o gysylltiad

Mae ffeibr llawn yn fusnes i bawb. Dyma iti pam:

Cynaliadwyedd

Mae technoleg ffibr optig yma i aros. Pan ddaw’r amser – a bydd – i gynyddu cyflymder dy wasanaeth Ogi hyd at 10 neu hyd yn oed x100 gwaith, byddwn ni’n barod i wneud hynny gyda fflic o’r switsh.

Technoleg werdd

Cysylltu mwy, cymudo llai – gyda gwibffordd ddigidol yn syth at stepen dy ddrws, does dim rhaid rhoi’r allweddi yn y car bellach – fe gei di gwrdd â phawb ym mhobman, gan leihau dy allyriadau carbon ar yr un pryd.

Yn well i Gymru

Mae Ogi yn dod â ffeibr llawn i ardaloedd nad ydyn nhw ar frig rhestr neb arall. Mae’n helpu’r de i ffynnu.

Mantais go iawn

Busnes o Gaerdydd yw Ogi, gyda thîm yn gweithio ledled y de. Ryn ni’n clatsio bant i bweru bywydau ar-lein y gymuned fusnes o’n hamgylch ni. Ryn ni’n adeiladu rhwydwaith gwell ac yn hogi ein sgiliau fel mai nad band eang yn unig y byddwn ni’n ei roi i’n partneriaid ym myd busnes, ond hefyd yr holl adnoddau eraill y mae eu hangen arnyn nhw i gystadlu a thyfu mewn byd digidol.

Mewn gair, mae cysylltiad ffeibr llawn yn golygu band eang cyflym, dibynadwy a di-dor yn syth i dy fferm, i dy siop, i dy ffatri, i dy warws neu i fwrdd dy gegin – ble bynnag mae dy fusnes di’n tyfu.

Mae’n bryd cael gwell cysylltiad

Dere i weld a allwn ni ddod â gwibgysylltiad band eang y genhedlaeth nesa’ reit at stepen dy ddrws er mwyn iti gael ein bwndel band eang a llais i fusnesau am bris isel, heb unrhyw gostau gosod.
Eich cyfeiriad

Ryn ni ’ma i helpu, pryd bynnag y byddi di ein hangen ni!

Beth bynnag yw maint neu siâp dy gwmni, ryn ni eisiau dy helpu ar dy daith ddigidol, gan bweru dy gynhyrchiant a dy dwf.

Fel busnes Cymreig, ryn ni’n rhan o’r gymuned fusnes leol, ac ryn ni am fod yn bartner yn ogystal ag yn ddarparwr gwasanaeth iti.

Pan fyddwn ni wedi gosod popeth, mae criw cyfeillgar y Ddesg Gwasanaeth Busnes yng Nghaerdydd ’ma i helpu, ac maen nhw’n gallu rhoi cymorth 24/7 os mai dyna sydd ei angen ar dy fusnes di.

Dy bartner digidol dibynadwy…

“Fe fu’n rhaid galw Ogi, ar y funud olaf braidd, i ddod i mewn ac achub y dydd a chael trefn ar bopeth. Maen nhw’n gofalu bod popeth yn gweithio fel y dylai, fel nad oes yn rhaid i ni bryderu am y peth.”

-Ellie Lancaster, Pennaeth Pobl, Sero

Yn barod i bweru busnesau…

Ogi Pro 300: cyflymder 300Mbps lan a lawr
Ogi Pro 500: cyflymder 500Mbps lan a lawr
Ogi Pro 900: cyflymder 900Mbps lan a lawr