Pecynnau Llais Ogi

Ychwanega wasanaeth Llais Ogi at dy becyn, rho’r tegell mlân, a rho ganiad i ffrind.

Beth yw gwasanaeth Llais Ogi?

Pan rwyt ti’n cal newydd da, y peth cynta rwyt ti ishe’i wneud yw rhoi caniad i dy deulu neu dy ffrindiau i rannu’r newyddion. Mae gwasanaeth Llais Ogi yn dy alluogi i wneud hynny trwy dy wasanaeth band eang ffeibr llawn.

Mae profiad Llais Ogi’n union run peth â gwasanaeth ffôn arferol, dim ond bod y gwasanaeth yn defnyddio’r rhyngrwyd, yn hytrach na llinellau ffôn copr. Mae hyn yn golygu llinell glir, a gwasanaeth hyblyg, am bris rhesymol.

Gwneud bywyd yn haws

Ychwanega wasanaeth Llais Ogi at dy becyn wrth i ti ymuno am y tro cyntaf, neu galwa ni i dderbyn y gwasanaeth unrhyw bryd. Mae’n hawdd: rho ganiad ar 029 2002 0520 neu ebostia [email protected] yna dewisa dy becyn, aros tan inni ddechrau’r gwasanaeth, cysyllta dy ffôn i’ bocs bach du ar y wal, a bant â ni. Rwyt ti’n gallu cadw dy rif presennol hyd yn oed.

Pecynnau Llais Ogi

Mae ein pecynnau’n syml iawn, ac yn rhesymol hefyd:

Pecyn Llais Ogi – Unrhywbryd

Ffonia linellau arferol a symudol unrhywbryd am £10 y mis.

Pecyn Llais Ogi – Nos a Phenwythnos

Ffonia linellau arferol a symudol rhwng 7pm a 7am ac ar benwythnos am £5 y mis.

Negeseuon Llais Ogi

Cadwa dy negeseuon yn ddiogel am £2 y mis.

Bydd dy becyn yn cynnwys 3,000 o funudau y mis sydd, gobeithio, yn fwy na digon ar gyfer defnyddwyr ffôn yn y cartref. Tu hwnt i hynny, bydd angen i ti dalu am bob galwad, hyd at ‘cap’ o £20 i ddechrau. Mae croeso iti leihau hwn i £0 os hoffet reoli dy filiau, neu ei godi wedi dy fis cyntaf gyda ni os wyt ti’n arbennig o siaradus!

Rhwystrir galwadau rhywngwladol neu i wasanaethau cost premiwm oni bai yr hoffet ti ychwanegu’r rhain at dy becyn.

Mae gwasanaeth Llais Ogi hefyd yn caniatáu i ti wybod pwy sy’n dy ffonio ac i atal pobl rhag gweld dy rif di.

Ychwanega’r gwasanaeth yma unrhywbryd am gyfnod o 30 dydd o leia: rho ganiad i ni ar 029 2002 0520 neu ebostia [email protected]. Bydd unrhyw newidiadau i dy fil yn digwydd ar ddechrau’r cyfnod bilio nesaf.

Cadwa dy rif

Os hoffet ti gadw dy rif presennol, mae hynny’n iawn. Gallwn ei drosglwyddo draw i Ogi am ddim. Mae hyn yn gallu cymryd rhai dyddiau, ac os oes oedi gallwn roi rhif dros-dro i ti. Gelli hefyd ddewis cymryd rhif newydd, os mai dyna’r hoffet ei wneud.

 

Manteision gwasanaeth Llais Ogi

Y ffordd newydd o siarad:

Arbed amser

Gallwn ni weithredu dy wasanaeth Llais o bell. Rho ganiad i ni yna cysyllta dy ffôn presennol at y rhwydwaith.

Cadwa bethe’n syml

Cadwa dy rif presennol, neu dewis dderbyn un newydd – beth bynnag sy orau gennyt!

Help lleol

Ryn ni yma i ti. Mae ein criw cymorth yng Nghaerdydd, ac yn hapus i helpu, yn cynnwys trwy gyfrwng y Gymraeg.

Nodyn sydyn…

Mae gofalu am ein cwsmeriaid yn bwysig i ni yn Ogi. Mae’n bwysig nodi na fydd ein gwasanaeth Llais yn gweithio os oes problem gyda’r trydan neu ar y rhyngrwyd ei hun. Ni fydd modd i ti wneud galwadau brys, 999 nag unrhyw alwadau eraill dan yr amgylchiadau hyn. Mae hyn yn golygu ei bod hi’n hollbwysig sicrhau fod gen ti ffordd amgen o wneud galwad brys (gan ddefnyddio ffôn symudol neu llinell draddodiadol, er enghraifft).