Yma i ti

Haul neu law, ryn ni ’ma i ateb dy gwestiynau i gyd.

Ein cwmni ni

Atebion i dy holl gwestiynau am Ogi.

Beth mae Ogi yn ei wneud?

Ryn ni’n rhoi gwasanaethau band eang ffeibr llawn i gartrefi a busnesau ledled Cymru, ac i rai rhannau o Loegr. Ystyr ffeibr llawn yw cysylltiad band eang ffeibr optig yn uniongyrchol i dy gartre neu dy fusnes. Mae hefyd yn cael ei alw’n gysylltiad FTTP, sy’n sefyll am ‘Fibre To The Premise’.  Ryn ni hefyd yn darparu rhai gwasanaethau cysylltu eraill, gan gynnwys gwasanaethau cysylltu a chymorth i fusnesau yng Nghymru.

Pam mae’r enw wedi newid?

Daeth Spectrum Internet a Net Support UK yn rhan o grŵp Spectrum Fibre yn 2020 – pan lwyddodd y cwmni i gael buddsoddiad conglfaen i ddarparu rhwydwaith band eang ffeibr llawn drwy’r de. Roedden ni am gael enw a fyddai’n adlewyrchu uchelgais newydd y cwmni, sef adeiladu rhwydwaith ffeibr llawn a fydd yn gweddnewid gallu pobol yn y de i gysylltu ’da’i gilydd a ’da’r byd am genedlaethau i ddod. Erbyn hyn, mae enw Net Support UK hefyd wedi newid i Ogi Networks Limited.

Pam Ogi?

Yng Nghymru, mae Ogi yn air sydd wastad yn ennyn gwên neu ymateb. Mae’n siant y byddwn ni’n ei ddysgu pan fyddwn ni’n ddim o beth. Ryn ni’n ei gysylltu ’da chyfnodau hapus bywyd, pan fydd pobol yn ymgynnull, pan fyddwn ni am fynegi ein hundod a’n mwynhad. Mae mymryn o hiraeth yn perthyn iddo, ond i ni, mae’n golygu dyfodol llawn cysylltiadau gwell. Dyna pam ddewison ni Ogi yn enw: mae’n cysylltu pobol, yn y fan a’r lle.

Os wyt ti’n gwsmer ar hyn o bryd

Help i’r rheini sy’n gwsmeriaid inni ar hyn o bryd.

Mae eich holl rifau wedi newid – sut mae cysylltu ’da chi?

Dylai’r rhif sydd gen ti ddal i weithio a dy gyfeirio at ein rhifau cyswllt newydd. Os cei di unrhyw drafferthion, cysyllta ’da’n tîm Gofalu am Gwsmeriaid ar ein Llinell Gymraeg, 029 2002 3200.

Rwy’n gwsmer i Spectrum Internet. Beth mae hyn yn ei olygu i mi?

Ryn ni’n gwerthfawrogi dy gefnogaeth fel cwsmer yn fawr iawn, ac ryn ni’n pwysleisio na fydd y gwasanaeth rwyt ti’n ei gael gennyn ni’n newid. Yr unig beth sy’n newid yw ein henw masnachu. Mae hyn yn golygu y bydd ein negeseuon e-bost, ein biliau a’n hanfonebau yn edrych fymryn yn wahanol o bosibl er mwyn adlewyrchu’r brand newydd. Byddwn ni’n cysylltu ’da ti i roi’r newyddion diweddara iti yn y dyfodol.

Rwy’n gwsmer i Net Support UK. Beth mae hyn yn ei olygu i mi?

Ry’n ni’n gwerthfawrogi dy gefnogaeth fel cwsmer yn fawr iawn, felly gelli di fod yn sicr y byddi di’n dal i gael gwasanaeth o’r un ansawdd gan ein tîm busnes pwrpasol. Ryn ni wedi newid ein henw cofrestredig i Ogi Networks Limited, a’n henw masnachu i Ogi i adlewyrchu ein ffocws newydd a’n uchelgais newydd. Mae rhoi cysylltiad a gwasanaethau rheoli i fusnesau yn ganolog i’r uchelgais honno.

Dw i ddim yn byw neu’n gweithio yng Nghymru; fyddwch chi’n dal i allu rhoi gwasanaeth imi?

Mae gennyn ni gwsmeriaid ar hyn o bryd ym mhob rhan o’r Deyrnas Unedig, a dyw’r gwasanaeth rwyt ti’n ei gael gennyn ni ddim yn newid. Mae Ogi yn air hwyliog, cynhwysol, ac ryn ni’n gobeithio y bydd pob un o’n cwsmeriaid presennol yn teimlo hynny hefyd.

Alla’ i enwebu rhywun i reoli fy nghyfri?

Gelli, gelli di gysylltu ’da’n tîm Gofalu am Gwsmeriaid drwy anfon e-bost i [email protected] neu drwy ffonio ein Llinell Gymraeg ar 029 2002 3200 a gelli di ychwanegu rheolwr cyfri a fydd yn gallu gofalu am dy gyfri ar dy ran.

Beth fydd yn digwydd os bydda’ i’n difrodi eich offer yn ddamweiniol?

Mae damweiniau’n digwydd: os bydd ein hoffer yn cael ei ddifrodi, gallwn drefnu i anfon offer newydd yn ei le, neu bydd peiriannydd yn ymweld â’r eiddo i edrych ar yr offer ac i osod eitemau newydd os bydd angen. Gallai fod cost ychwanegol os bydd hyn yn digwydd.

 

A yw’r Gwarant Debyd Uniongyrchol yn fy ngwarchod?

Mae’r Gwarant Debyg Uniongyrchol yn gwarchod cwsmeriaid presennol a chwsmeriaid y dyfodol yn llawn. Mae pob Banc a Chymdeithas Adeiladu sy’n derbyn cyfarwyddiadau i dalu Debydau Uniongyrchol yn cynnig y Gwarant hwn.

Os bydd unrhyw newidiadau i swm dy Ddebyd Uniongyrchol, i’w ddyddiad, neu i ba mor aml y bydd yn cael ei dalu, byddwn ni’n rhoi gwybod iti 10 diwrnod gwaith cyn debydu dy gyfri, neu’n cytuno ymlaen llaw ar drefniant arall. Os byddi di’n gofyn inni gasglu taliad, byddwn ni’n rhoi cadarnhad iti o’r swm a’r dyddiad wrth iti wneud y cais hwnnw. Os byddwn ni neu dy Fanc neu dy Gymdeithas Adeiladu yn gwneud camgymeriad wrth iti dalu dy Ddebyd Uniongyrchol, mae hawl gennyt ti i gael ad-daliad llawn yn syth gan dy Fanc neu dy Gymdeithas Adeiladu. Os byddi di’n cael ad-daliad nad oes gen ti hawl iddo, rhaid iti ei dalu yn ôl pan fyddwn ni’n gofyn iti wneud hynny.

Gelli di ganslo Debyd Uniongyrchol unrhyw dro drwy gysylltu ’da dy Fanc neu dy Gymdeithas Adeiladu. Efallai y bydd angen cadarnhad ysgrifenedig. A fyddi di cystal â rhoi gwybod i ni hefyd.

Sut mae dod â fy nghontract i ben?

Byddwn ni’n rhoi gwybod iti beth yw dyddiadau dy gontract pan fyddi di’n cytuno ar unrhyw gontract newydd, a byddwn ni hefyd yn rhoi gwybod iti ar dy fil pan fydd dy gontract yn dod i ben. Os oes bargen well neu becyn a fyddai’n fwy addas ar gael i ti, byddwn ni’n rhoi gwybod iti drwy e-bost.

Cadw mewn cysylltiad ’da ni – a ninnau ’da ti

Dere i weld mwy am sut gelli di gysylltu ’da ni, a sut byddwn ninnau’n cysylltu ’da ti.

Sut mae cysylltu ’da chi?

Os wyt ti’n gwsmer cartre, cysyllta ’da’n tîm Gofalu am Gwsmeriaid, o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am-6pm.  Ffonia ni ar ein Llinell Gymraeg ar 029 2002 3200 neu anfona e-bost i [email protected]. Os byddai’n well gen ti ddefnyddio’r post, anfona lythyr i Gwasanaethau i Gwsmeriaid Ogi, Tŷ Charnwood, Collivaud Place, Ocean Way, Caerdydd, CF24 5HF. Neu anfona neges uniongyrchol aton ni drwy Facebook, Instagram, neu Twitter.

Os wyt ti’n gwsmer busnes, ffonia 029 2002 2333 neu anfona e-bost i [email protected]. Gwasanaethau Saesneg yw’r rhain ond croeso i ti hefyd ffonio ein Llinell Gymraeg ar 029 2002 3200 neu ebostio [email protected] unrhywbryd os wyt ti’n fusnes ac y byddai’n well gen ti wneud hynny.

Mae ein manylion cysylltu llawn yn yr adran Cysylltu ‘da ni ar y wefan.

Sut mae cwyno?

Dyw hi byth yn braf pan fydd rhywbeth yn mynd o’i le, ond gallwn ni helpu i ddatrys pethau: Anfona e-bost at [email protected], ffonia ein Llinell Gymraeg ar 029 2002 3200, neu anfona lythyr aton ni i’r cyfeiriad hwn: Gwasanaethau i Gwsmeriaid Ogi, Tŷ Charnwood, Collivaud Place, Ocean Way, Caerdydd, CF24 5HF.

Mae copi llawn o’n Cod Ymarfer ar gyfer Cwynion i’w weld ar y wefan.

Pam eich bod chi am imi lenwi ffurflen cyn cofrestru?

Ryn ni yn y broses o adeiladu rhwydwaith ffeibr llawn drwy’r de, a gallwn ni hefyd gynnig gwasanaethau cysylltu a chymorth busnes eraill.

Ryn ni’n gofyn i unrhyw un sydd â diddordeb yn ein gwasanaethau i gofrestru eu diddordeb yn www.ogi.cymru, a byddwn ni hefyd yn gwerthu yn y maes, ond hynny heb fod unrhyw rwymedigaeth.

Cyn gynted ag y gallwn ni dy gysylltu di ’da gwasanaeth, byddwn ni’n cysylltu ’da ti roi gwybod iti.

I gael rhagor o wybodaeth am ddiogelwch data, cer i’r adran Polisi Preifatrwydd ar y wefan.

Dw i ddim moyn cael eich negeseuon e-bost mwyach – sut mae eu stopio nhw?

Gelli di ein ffonio ni ar ein Llinell Gymraeg ar 029 2002 3200 neu anfon e-bost i [email protected].

Bydd opsiwn hefyd yn ein negeseuon digidol i ddad-danysgrifio o’n rhestrau postio.

Sut mae gadael adborth?

Ryn ni wrth ein boddau’n cael adborth, yn dda neu’n ddrwg, gan fod hyn yn hanfodol er mwyn inni wella ein gwasanaeth. Gelli di roi caniad inni neu roi gwybod inni drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth ar-lein.

Sut mae newid/diweddaru fy manylion?

Gelli di ddiweddaru neu newid dy fanylion drwy roi caniad i’n tîm Gofalu am Gwsmeriaid ar ein Llinell Gymraeg ar 029 2002 3200.

Ein gwaith adeiladu ffeibr yn y gymuned

Ryn ni ar ein ffordd i gymunedau ar hyd a lled y de – a dyma rai pethau y gallet ti fod eisiau eu gwybod…

Sut rych chi’n penderfynu ble i adeiladu eich rhwydwaith?

Ein nod yw cysylltu trefi a phentrefi drwy’r de. Am y tro, byddwn ni’n blaenoriaethu ardaloedd sy’n hyfyw yn fasnachol (neu sy’n gymwys drwy dalebau), a’r rheini ddim yn cael eu gwasanaethu gan gwmnïau eraill.

Bydd ein cam cynta yn golygu adeiladu i gyrraedd 150,000 o safleoedd, ond ryn ni’n gobeithio cynyddu hyn yn sylweddol dros y blynyddoedd nesa.

Ryn ni’n adolygu ein cynlluniau drwy’r adeg ar sail nifer o ffactorau, a bydd manylion ein cam nesa a’r ardaloedd y byddwn ni’n adeiladu ynddyn nhw ar gael yn yr adran ‘I gymunedau’ ar ein gwefan. Gelli di hefyd gofrestru ar-lein i gael diweddariadau a newyddion rheolaidd gennyn ni am ein cynlluniau at y dyfodol.

Fydda’ i’n cael gwybod os bydd Ogi yn adeiladu yn fy ardal i?

Byddwn ni’n ceisio rhoi gwybod i ti ac i bawb sy’n byw mewn ardal pan fyddwn ni ar ein ffordd iddi. Os bydd y gwaith adeiladu yn effeithio’n uniongyrchol ar gwsmeriaid, byddan nhw’n cael llythyr ffurfiol gan Ogi a’n contractwyr yn rhoi gwybod iddyn nhw beth i’w ddisgwyl, a pha bryd.

Ble mae cael manylion am ffyrdd sydd wedi cau?

Byddwn ni’n rhoi gwybodaeth yn y gymuned leol am unrhyw ffyrdd y bydd yn rhaid eu cau, ar ôl dilyn y prosesau priodol. Bydd nifer o fyrddau cyfathrebu wedi’u gosod yn lleol yn dangos pryd fydd y gwaith sy’n cael ei wneud yn dechrau ac yn gorffen. Bydd goruchwyliwr hefyd ar y safle, a hwnnw’n bresennol bob dydd. Bydd modd i’r unigolyn hwn ateb unrhyw gwestiynau fydd gen ti am ein gwaith adeiladu.

Hefyd, cadwa lygad am ein timau ymgysylltu cyfeillgar yn dy gymuned di.

Sut fyddwch chi’n cyrraedd fy eiddo os ydw i’n byw ar ffordd breifat?

Os wyt ti’n byw ar ffordd breifat, bydd ein peiriannydd yn rhoi galwad i ti i gael mynediad i dy eiddo ac i drafod unrhyw ofynion penodol.

Beth fydd yn digwydd os bydd eiddo’n cael ei ddifrodi?

Os bydd peiriannydd wedi achosi unrhyw ddifrod i dy eiddo, byddan nhw’n rhoi gwybod i’w Rheolwr Tîm lleol a fydd yn trafod y cam nesa ’da ti.

Os ein tîm ni fydd wedi achosi’r difrod, fel arfer byddwn ni’n trefnu’r gwaith atgyweirio ac yn talu am y difrod a achoswyd, ond bydd angen i’n tîm ni adolygu hyn, a does dim modd ei warantu.

Os byddi di’n sylwi ar unrhyw ddifrod sydd wedi’i achosi a bod y peiriannydd wedi gadael yr eiddo, cysyllta ’da’n tîm Gofalu am Gwsmeriaid ar ein Llinell Gymraeg, 029 2002 3200, a byddan nhw’n fwy na pharod i dy helpu.

A yw’r offer ar gyfer gwaith adeiladu’r rhwydwaith i fod i gael ei adael ar y safle?

Byddwn ni fel arfer yn mynd â’r offer oddi ar y safle, ond gall fod adegau pan fydd angen ei adael ar y safle am gyfnod byr. Mae hyn yn gwbl normal ac ni fydd yn achosi unrhyw risgiau i’r cyhoedd. Os byddi di’n gweld rhywbeth sy’n dy bryderu di, cysyllta ’da’n tîm Gofalu am Gwsmeriaid ar ein Llinell Gymraeg ar 029 2002 3200.