Mae Ogi ar ei ffordd

Y Rhws, Llanilltud Fawr, Sain Tathan – mae band eang ffeibr llawn ar ei ffordd…

Dwylo lan pwy hoffai fynd yn gyflymach!

Mae ffeibr llawn Ogi ar ei ffordd i’r Rhws, Lanilltud Fawr a Sain Tathan. Mae modd cofrestru ymlaen llaw nawr i ganfod mwy am ein gwaith yn dy ardal di, a bod ymhlith y cynta i gysylltu ’da gwasanaeth Ogi. Rho dy gôd post isod a llenwa ein ffurflen i gofrestru ymlaen llaw, a byddwn ni mewn cysylltiad ’da ti.
Eich cyfeiriad

Ffeibr llawn. Mantais go iawn.

Ryn ni i gyd yn gwybod pa mor bwysig yw cysylltiad digidol i’n trefi a’n pentrefi – mae’n ei gwneud hi’n haws i deuluoedd gysylltu, i bobl weithio gartre’n ddirwystr, ac i fusnesau dyfu. Ein gobaith ni yw y bydd ffeibr llawn Ogi yn gwneud y Fro yn lle mwy bywiog fyth i ymweld ag e, ac yn ardal well i fuddsoddi, byw a gweithio ynddi. Drwy wneud hyn, byddwn ni’n agor y drws ar gyfleoedd nawr ac i’r genhedlaeth nesa.

Ymuna ’da chwyldro Ogi!

Ryn ni’n pweru dyfodol digidol Cymru drwy greu seilwaith digidol newydd sbon.

I wneud hyn mewn ffordd wyrddach a gwell, ryn ni’n chwilio am fusnesau, grwpiau a sefydliadau lleol i fod yn bartneriaid inni. Dyna pam ryn ni mor falch ein bod ni’n cefnogi tîm Pêl Droed dan-6 Y Rhws eleni.

Os wyt ti’n aelod o dîm chwaraeon, clwb codio, grŵp creadigol neu yr Urdd yn yr ardaloedd hyn yn y Fro – cysyllta â ni i weld sut gallwn ni dy helpu.

Pa becyn band eang Ogi fydd orau i ti?

Ogi 150 / Jest y peth i ddysgu gartre, i chwarae gemau, i ffrydio – ac ymlacio.

Ogi 300 / Gwena wrth wneud dy waith. Byddi di’n barod am dy gyfarfod Zoom whap.

Ogi 900 / Mwy o sbardun eto i wylio, i wrando, i joio, i recordio, i gydweithio.

Mae Ogi ar ei ffordd…

Mae’r daith di dechre!

Ryn ni’n nabod Cymru. Ryn ni’n falch o fod yn gwmni Cymreig, ac ryn ni wedi ymroi i helpu ein cymunedau. Ryn ni hefyd yn gweithio’n glos ’da grwpiau a phartneriaid lleol i ddeall anghenion a blaenoriaethau pob cymuned.

Os oes ’da ti gwestiwn corfforaethol neu sy’n ymwneud â’r wasg, cysyllta â’n tîm Cyfathrebu.